ภาษาไทย

 กองทุนเงินกู้สำหรับการซื้อเคหะสถาน, ปลูกสร้าง, ต่อเติม, ขยายและซ่อมแซมอาคาร ที่พักอาศัย

การกู้ยืมเงินจาก HFF

จำนวนวงเงินกู้สูงสุด

24.000.000 โครนูร์

สัดส่วนสูงสุดของการประมูลหรือต้นทุนในการก่อสร้าง

80% 

-

-

อัตราการจ่ายดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยคงที่  4,20%

ประกันดัชนีราคา

ดัชนีราคาสำหรับผู้บริโภค

ระยะเวลาของการกู้ยืม

40 ปี

ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม

1% ของยอดเงินกู้

การชำระต่อปี

4 หรือ 12 ปี

จ่ายผ่านใบเสร็จ

75 โครนูร์

จ่ายผ่านระบบอีเล็กตรอน

75 โครนูร์

เงื่อนไขในการกู้ยืม

บ้านหนึ่งหลัง มีสิทธิกู้ยืมจากกองทุนฯ ได้เพียงครั้งเดียวต่อบุคคล/ครอบครัว

 

สภาวะการเงินขาดสภาพคล่อง

ข้อเสนอแนะจาก HFF ในการแก้ปัญหาสภาวะการขาดสภาพคล่องด้านการเงินหลายประการ

  • ให้คำแนะในการวางแผนเพื่อชำระหนี้สิน สำหรับบุคคลที่ค้างการชำระหนี้

 

  • จัดระบบในการชำระหนี้สินที่มีการค้าง ชำระอยู่ ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอน และจำนวนเงินตามความสามารถให้กับผู้ชำระหนี้ ได้แก่การเปลี่ยนหนี้ที่ค้างชำระให้เป็นเงินกู้ และขยายเวลาการกู้ยืมนี้ออกไปตั้งแต่ 5 – 15 ปี โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยการกู้ยืมจากเดิมแต่อย่างใด

 

  • หากเป็นไปได้ จะทำการยืดเวลาการชำระหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ได้ถึง 70 ปี ได้แก่ หนี้สินส่วน นี้จะเริ่มต้นในวันที่มีการทำการปรับเปลี่ยนข้อแม้ในการชำระหนี้เป็นเวลา 70 ปี ซึ่งข้อเสนอแนะนี้สามารถช่วยผ่อนแรงจำนวนเงินในการชำระหนี้ได้

 

  • อีกทางเลือกหนึ่งได้แก่การพักหนี้เป็น ระยะเวลา 1-3 ปี ผู้ที่มีสิทธิในกรณีนี้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ประสบกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือสภาวะการตกงาน และสำหรับบุคคลที่มีที่พักอาศัยสองหลัง แต่ยังไม่สามารถขายหลังใดหลังหนึ่งได้
  • พักการชำระหนี้หรือการลดภาระหนี้: ถ้าดัชนีในการพักชำระหนี้ต่ำกว่า ดัชนีผู้บริโภค(CPI) ดังนั้นจะมีการยับยั้งในดัชนีของความต่าง จนกว่าดัชนีในการพักชำระหนี้ จะเพิ่มขึ้นมาเหนือกว่าค่าดัชนี CPI ซึ่งหลังจากนั้น ก็จะทำการโยกย้ายหนี้สินดังกล่าวไปยังบัญชีใหม่เพื่อการปรับบัญชี อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้จะเป็นการบวกหนี้เพิ่มเข้าไปยังหนี้สินหลักที่มีอยู่ก่อน แล้ว

 


Go back