NhỮng khó khăn tài chính

HFF cung cấp một vài giải pháp cho các trường hợp gặp khó khăn về tài chính.

  • Một kế hoạch thanh toán chia làm nhiều phần có thể được sắp xếp cho những người đi vay để có thể theo kịp các khoản thanh toán tiền nhà đã quá hạn.
  • Tái cấp vốn cho các khoản thanh toán chưa chi trả được là một lựa chọn đối với những người đi vay mà không thể trả kịp các khoản thanh toán tiền nhà. Tổng số tiền phải trả có thể được chuyển sang một khoản vay riêng từ 5 đến 30 năm. Lãi suất sẽ bằng với lãi suất gốc khi vay tiền mua nhà ban đầu.
  • Kéo dài kỳ hạn thanh toán của khoản vay hiện tại lên đến 70 năm là một khả năng, điều đó có nghĩa là khoản vay sẽ được trả hết trong 70 năm kể từ ngày phát hành giấy vay. Điều này sẽ làm giảm các khoản thanh toán hàng tháng hiện tại.
  • Tạm thời đình chỉ thanh toán trong khoảng thời gian từ 1-3 năm là một lựa chọn nữa. Để hội đủ điều kiện, người đó phải bị lâm vào khó khăn một cách đột ngột và bất ngờ do bệnh tật hoặc thất nghiệp. Việc tạm thời đình chỉ thanh toán cũng có thể được chấp nhận cho những người sở hữu hai nhà và gặp khó khăn trong việc bán một trong hai nhà đó.
  • Thanh toán tạm giữ: nếu các khoản thanh toán theo chỉ số được gọi là thanh toán tạm giữ hiện tại thấp hơn các khoản thanh toán theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khoản chênh lệch sẽ được để riêng ra cho đến khi chỉ số thanh toán tạm giữ tăng cao hơn chỉ số CPI. Khoản tiền để riêng sẽ được chuyển đến một tài khoản trung gian và sẽ được thêm vào khoản nợ gốc.

Văn phòng tư vấn tài chính gia đình có thể cung cấp dịch vụ tư vấn, hoàn toàn miễn phí, cho những người bị nợ nần nghiêm trọng.


Go back